• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Στην Βουλή οι αλλαγές για τις άδειες οδήγησης

1.706 Επισκέψεις στο άρθρο - Ημερομηνία δημοσίευσης: 28/1/2020
 

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα δίνει την δυνατότητα στους οδηγούς που περνούν επιτυχημένα τις εξετάσεις οδήγησης να βγαίνουν αυθημερόν στους δρόμους νόμιμα.


Στην Βουλή συζητείται σήμερα το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών που αναμένεται να φέρει φέρνει αλλαγές στις άδειες οδήγησης, κυρίως σε ό,τι αφορά την χορήγηση προσωρινών αδειών σε όσους οδηγούς έχουν πετύχει στις εξετάσεις για την απόκτηση του διπλώματος.
 
Η προσωρινή άδεια οδήγησης χορηγείται στις περιπτώσεις:
 • στους επιτυχόντες δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς:
  α. για αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης ή
  β. για επέκταση άδειας οδήγησης σε άλλη κατηγορία,
 • σε όσους υποβάλλουν στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας αίτηση με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών για:
  α. ανανέωση της άδειας οδήγησης εφόσον έχει λήξει η ισχύς της,
  β. έκδοση αντιγράφου ελληνικής άδειας οδήγησης λόγω απώλειας/κλοπής,
  γ. προσθήκη του κωδικού 96 στην κατηγορία Β της άδειάς τους,
  δ. άρση του κωδικού 114,
  ε. μεταβολή στοιχείων ελληνικής άδειας οδήγησης,
  στ. περιορισμό κατηγοριών ισχύουσας άδειας οδήγησης.
Η χορήγηση της προσωρινής άδειας οδήγησης διενεργείται ηλεκτρονικά μέσω κατάλληλης ψηφιακής πλατφόρμας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η αίτηση των δικαιούχων του παρόντος άρθρου για την έκδοση προσωρινής άδειας οδήγησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά, κατόπιν ταυτοποίησης του δικαιούχου στην οικεία πλατφόρμα. Η προσωρινή άδεια οδήγησης χορηγείται από το σύστημα σε ψηφιακή μορφή.

Με την προσωρινή άδεια οδήγησης επιτρέπεται η οδήγηση της οικείας κατηγορίας οχήματος αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας και για χρονικό διάστημα έως και την ημερομηνία παραλαβής του εντύπου της άδειας οδήγησης που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος Ι του π.δ. 51/2012 (Α 101).

Με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζομένων στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, η προσωρινή άδεια οδήγησης οχημάτων παρέχει στον κάτοχό της όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που παρέχει η κατοχή άδειας οδήγησης της οικείας κατηγορίας οχήματος. Οι κάτοχοι προσωρινής άδειας οδήγησης υπόκεινται σε όλες τις ρυθμίσεις και κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας για την οδική κυκλοφορία οχημάτων.
Ο κάτοχος προσωρινής άδειας οδήγησης υποχρεούται να φέρει κατά την οδήγηση του οικείου οχήματος δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύον διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο αναγνώρισης της ταυτότητάς του, καθώς και απλή εκτύπωση της προσωρινής άδειας οδήγησης, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις για τα έγγραφα που υποχρεούνται να φέρουν κατά την οδήγηση οι οδηγοί οχημάτων. Εφόσον ο κάτοχος προσωρινής άδειας οδήγησης κατέχει συγχρόνως ισχύουσα άδεια οδήγησης, υποχρεούται να φέρει και την τελευταία κατά την οδήγηση του οικείου οχήματος.

Σε περίπτωση που κάτοχος προσωρινής άδειας οδήγησης υποπέσει σε παράβαση κανόνα οδικής κυκλοφορίας για τον οποίο προβλέπεται ως μέτρο η προσωρινή αφαίρεση της άδειας οδήγησης, στερείται του δικαιώματος να οδηγεί για το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα τόσο με την προσωρινή άδεια οδήγησης όσο και με την υπό έκδοση άδεια οδήγησης. Σε περίπτωση που κάτοχος προσωρινής άδειας οδήγησης υποπέσει σε παράβαση κανόνα οδικής κυκλοφορίας για τον οποίο προβλέπεται ως μέτρο η οριστική αφαίρεση της άδειας οδήγησης, στερείται τόσο του δικαιώματος χορήγησης της οικείας άδειας οδήγησης, 79 όσο και της δυνατότητας οδήγησης με προσωρινή άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου. 

Όποιος καταλαμβάνεται να κατέχει πλαστή ή παραποιημένη προσωρινή άδεια οδήγησης ή να κάνει χρήση αυτής τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 216 του Ποινικού Κώδικα.