Τεχνικό θέμα: Το γρηγορότερο μικρό παραγωγής είναι Yaris

Πολεμική μηχανή 
τσέπης το ιαπωνικό 
supermini.

Πολεμική μηχανή τσέπης το ιαπωνικό supermini.