Δείτε όσα θα πρέπει να γνωρίζετε για την ασφάλιση του οχήματός σας, πριν ξεκινήσετε αλλά και κατά τη διάρκεια των διαδρομών σας στο εξωτερικό.

Ασφάλιση αυτοκινήτου για ταξίδι στο εξωτερικό

Ημερομηνία δημοσίευσης: 10/12/2014

Το ταξίδι στο εξωτερικό με αυτοκίνητο μπορεί να είναι μια συναρπαστική εμπειρία, αρκεί να τηρείτε τον Κ.Ο.Κ. και να έχετε την προβλεπόμενη ασφάλιση για το όχημά σας.

 

Για να είναι το ταξίδι σας στο
εξωτερικό με αυτοκίνητο μια ευχάριστη απόδραση και μια εμπειρία χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις, συγκεντρώσαμε όλες τις πληροφορίες που θα πρέπει να γνωρίζετε για την ασφάλιση του οχήματός σας, πριν ξεκινήσετε αλλά και κατά τη διάρκεια των διαδρομών σας.

Αναλυτικότερα, λίγο καιρό πριν από το ταξίδι σας στο
εξωτερικό, θα πρέπει να εφοδιαστείτε με πράσινη κάρτα από την ασφαλιστική σας εταιρία στην Ελλάδα. Έκδοση πράσινης κάρτας δεν απαιτείται σε περίπτωση που πρόκειται να ταξιδέψετε προς τις χώρες του Ε.Ο.Χ, (τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Νορβηγία, Ισλανδία, Ελβετία και το Λιχτενστάϊν) την Ανδόρα και την Κροατία κι εφόσον η βεβαίωση ασφάλισης και το ειδικό σήμα που σας χορηγεί η ασφαλιστική εταιρία σας φέρει αποτυπωμένα τα στοιχεία της ασφάλισης σας και με λατινικούς χαρακτήρες (αγγλικά).

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η πράσινη κάρτα αποτελεί έντυπο διεθνώς γνωστό, που διευκολύνει τη διαδικασία αποζημίωσης των θυμάτων, καθώς περιέχει πληροφορίες που είναι απαραίτητες για το διακανονισμό της ζημίας.

Εξάλλου, η πράσινη κάρτα καλύπτει την αστική σας ευθύνη έναντι τρίτων σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος και όχι την ασφάλιση προαιρετικών κινδύνων (ασφάλιση πυρός, κλοπής, μικτή ασφάλιση κ.λπ.) που τυχόν διαθέτετε στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να έχετε κάλυψη προαιρετικών κινδύνων και στο εξωτερικό, θα πρέπει να το ζητήσετε και να το συμφωνήσετε ρητά, πριν από την αναχώρησή σας, με την ασφαλιστική εταιρία σας, πληρώνοντας πιθανώς κάποιο επασφάλιστρο.

Σε περίπτωση που προκαλέσετε ατύχημα, η δήλωση ατυχήματος πρέπει να υποβάλλεται στο αλλοδαπό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης του τόπου του ατυχήματος αλλά και στην ασφαλιστική εταιρία σας κατά την επιστροφή σας στην Ελλάδα. Τα στοιχεία επικοινωνίας των Γραφείων Διεθνούς Ασφάλισης όλων των χωρών που συμμετέχουν στο Σύστημα της πράσινης κάρτας αναγράφονται στην πίσω όψη του εντύπου της πράσινης κάρτας.

Σε περίπτωση εμπλοκής στο εξωτερικό σε τροχαίο ατύχημα με υπαίτιο όχημα προερχόμενο από άλλη χώρα της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., έχετε τη δυνατότητα να προβείτε κατά την επιστροφή σας στη χώρα μας σε εξώδικο διακανονισμό της διαφοράς μέσω του Αντιπροσώπου Ζημιών της αλλοδαπής εταιρίας στην Ελλάδα, καθώς και του Οργανισμού Αποζημίωσης, το ρόλο του οποίου στην Ελλάδα επιτελεί το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης. Το ελληνικό Κέντρο Πληροφοριών, το οποίο αποτελεί υπηρεσία της Επιτροπής Εποπτείας ιδιωτικής Ασφάλισης, (τηλ. 210-3272.629) παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους Αντιπροσώπους Ζημιών στην Ελλάδα των ασφαλιστικών εταιριών που εδρεύουν στις χώρες της Ε.Ε.

Η διαδικασία αποζημίωσης
Ο ζημιωθείς υποβάλει αίτηση αποζημίωσης στον τόπο κατοικίας του, στην ασφαλιστική επιχείρηση του οχήματος που προκάλεσε το ατύχημα ή στον Αντιπρόσωπό της Ζημιών τον οποίο θα πληροφορηθεί από το Κέντρο Πληροφοριών. Οι αντιπρόσωποι ζημιών 4ης Οδηγίας των αλλοδαπών ασφαλιστικών εταιριών στην Ελλάδα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κέντρου Πληροφοριών.

Εάν εντός τριών μηνών δεν λάβει αιτιολογημένη απάντηση ή δεν υπάρχει Αντιπρόσωπος Ζημιών, ο παθών υποβάλει αίτηση στον Οργανισμό Αποζημίωσης του κράτους όπου διαμένει και μετά την πάροδο προθεσμίας δύο μηνών, ο Οργανισμός αυτός διακανονίζει σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους του ατυχήματος και καταβάλει αποζημίωση εφόσον υποχρεούται προς τούτο.

Ο ζημιωθείς δεν έχει δικαίωμα να ενάγει ενώπιον των δικαστηρίων τον Οργανισμό Αποζημίωσης βάσει των διατάξεων της 4ης Οδηγίας ή του Π.Δ. 10/2003.

Ο Οργανισμός Αποζημίωσης είναι επίσης υπεύθυνος για την ικανοποίηση των ζημιωθέντων που διαμένουν σε χώρα της Ε.Ε. και έχουν υποστεί ζημίες σε άλλο κράτος μέλος:

1. από όχημα του οποίου δεν μπορεί να αναγνωρισθεί η ταυτότητα,
2. σε περίπτωση που δεν μπορεί να διαπιστωθεί η ταυτότητα της ασφαλιστικής επιχείρησης του οχήματος που προκάλεσε το ατύχημα,
3. σε περίπτωση ανασφάλιστων οχημάτων τρίτων χωρών των οποίων το Εθνικό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης Αυτοκινήτων έχει προσχωρήσει στο σύστημα Πράσινης Κάρτας.

 

Τελευταία νέα