Μια ιδιαίτερα σπουδαία κάλυψη, είναι η προστασία από μερική/ολική κλοπή του αυτοκινήτου, η οποία με μικρό πρόσθετο κόστος μπορεί να μας γλιτώσει από σοβαρά έξοδα.

Τι εξασφαλίζει η προστασία μερικής/ολικής κλοπής αυτοκινήτου

Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/1/2015

Παρόλο που ανήκει στις προαιρετικές καλύψεις, η ασφάλιση κατά μερικής/ολικής κλοπής αυτοκινήτου είναι μία σημαντική προστασία, που πρέπει να συμπεριλάβουμε στο συμβόλαιό μας.

 

Μια ιδιαίτερα σπουδαία κάλυψη, είναι η
προστασία από μερική/ολική κλοπή του αυτοκινήτου, η οποία με μικρό πρόσθετο κόστος μπορεί να μας γλιτώσει από σοβαρά έξοδα. Ωστόσο, οι όροι και οι προϋποθέσεις αποζημίωσής μας βάσει της εν λόγω κάλυψης διαφοροποιούνται από εταιρεία σε εταιρεία και γι αυτό θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεχτικοί στο τι υπογράφουμε. Έτσι λοιπόν υπάρχουν ορισμένα tips, που αν γνωρίζουμε, μπορούμε να ωφεληθούμε σημαντικά από την εν λόγω υπηρεσία.

Αναλυτικότερα:
• Η ασφάλιση ολικής κλοπής καλύπτει την πραγματική αξία του ασφαλισμένου αυτοκινήτου την ημέρα της κλοπής του, εάν το καλυπτόμενο ποσό, που έχει συμφωνηθεί δεν είναι πιο μικρό από την πραγματική αξία του οχήματός μας.

• Εφόσον επιθυμούμε κάλυψη μερικής κλοπής, πρέπει να έχουμε συμφωνήσει επακριβώς για τα μέρη-αξεσουάρ που θέλουμε να καλύψει η ασφαλιστική. Σημειωτέον ότι η υπηρεσία καλύπτει κατά κανόνα τα τμήματα του οχήματος τα οποία είναι «προσδεδεμένα και απαραίτητα στη κίνηση και ομαλή λειτουργία του αυτοκινήτου» (π.χ. μέρη από τον κινητήρα, ηχοσύστημα ή ζαντολάστιχα).

• Η υποχρέωση της ασφαλιστικής για καταβολή αποζημίωσης ισχύει με την προϋπόθεση ότι η κλοπή δηλώθηκε αμέσως στην Αστυνομική Αρχή και πραγματοποιείται μετά την παρέλευση ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία που υποβλήθηκε σχετική μήνυση και εφόσον προσκομισθεί βεβαίωση ότι η μήνυση εκκρεμεί ακόμα και δεν προκύπτει από πουθενά ότι το αυτοκίνητο έχει βρεθεί μέσα στην προθεσμία αυτή.

• Τέλος, η ασφαλιστική ευθύνεται για την καταβολή αποζημίωσης, έστω και αν το αυτοκίνητο βρεθεί μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, εκτός εάν ο ασφαλισμένος επιλέξει να παρακρατήσει το αυτοκίνητό του, επιστρέφοντας στην εταιρεία το ποσό της αποζημίωσης του.

 

Τελευταία νέα