" />

Δείτε πως μπορείτε να είστε ασφαλισμένοι και διπλά κερδισμένοι.

Ασφαλισμένος & κερδισμένος

Ημερομηνία δημοσίευσης: 28/3/2016

Με τα οικονομικά πακέτα των ασφαλιστικών εταιρειών μπορείτε να ασφαλίσετε το όχημά σας, έτσι ώστε να είστε νόμιμος, καλυμμένος και να μην πληρώσετε τα 250 ευρώ του προστίμου.

 
Ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανασφάλιστων οχημάτων κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στους ελληνικούς δρόμους (υπολογίζονται σε εκατοντάδες χιλιάδες), αγνοώντας τα ρίσκα που παίρνουνε οι ίδιοι, αλλά και τις κυρώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Η σχετική εγκύκλιος για τον ηλεκτρονικό έλεγχο των ανασφάλιστων οχημάτων αναρτήθηκε στη Διαύγεια και σύντομα, αρκετές εκατοντάδες ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων θα λάβουν σχετικά ειδοποιητήρια. Συνεπώς όσοι δεν είναι ασφαλισμένοι θα χρειαστεί να πληρώσουν πρόστιμο 250 ευρώ, δηλαδή μεγαλύτερο σε ύψος από όσο θα τους κόστιζε η ασφάλεια ενός έτους.

Πως θα γίνεται ο εντοπισμός
Με το νέο νόμο, η διαδικασία ταυτοποίησης θα γίνεται επιπλέον ηλεκτρονικά, με διασταύρωση των στοιχείων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών, του Κέντρου Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου και όσων υπηρεσιών του Δημοσίου εμπλέκονται.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο που προαναφέραμε, η ΔΗΛΕΔ θα πραγματοποιεί διασταύρωση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στα αρχεία της ΓΓΔΕ, στο αρχείο του Κέντρου Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων και στα αρχεία οποιασδήποτε άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή υπουργείου.
Το Κέντρο Πληροφοριών και οι δημόσιες υπηρεσίες ή υπουργεία, υποχρεούνται να θέτουν σε διαρκή βάση τα παραπάνω αρχεία και στοιχεία τους, στη διάθεση της ΔΗΛΕΔ, όταν αυτό απαιτηθεί, προκειμένου να διενεργείται με ηλεκτρονικό τρόπο, ο έλεγχος και ο εντοπισμός των οχημάτων για τα οποία δεν υφίσταται η υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη.

Τι πρέπει να κάνει ένας ασφαλισμένος αν εμπλακεί σε ατύχημα με ανασφάλιστο όχημα και πως αποζημιώνεται
Στην περίπτωση που εμπλακείτε σε τροχαίο ατύχημα, στο οποίο υπάρχει και κάποιο ανασφάλιστο όχημα, τότε θα πρέπει να καλέσετε την Τροχαία να καταγράψει το συμβάν, αλλά και την ασφαλιστική σας εταιρεία.
Όσον αφορά στην αποζημίωσή σας, αυτή γίνεται είτε μέσω του Επικουρικού Κεφαλαίου, το οποίο και δικαιούται να στραφεί κατά του ιδιοκτήτη, κατόχου και οδηγού του ανασφάλιστου οχήματος και να αναζητήσει όσα κατέβαλε στον ζημιωθέντα, είτε από την ασφαλιστική σας εταιρεία, εφόσον έχετε επιλέξει την προαιρετική κάλυψη«Υλικών Ζημιών από ανασφάλιστο αυτοκίνητο» και συντρέχουν οι προϋποθέσεις της υπηρεσίας αυτής.

TIP
Τι εξασφαλίζει η κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα σε ένα συμβόλαιο 
αυτοκινήτου;
Η σχετική κάλυψη αφορά μόνο τις Υλικές Ζημιές που μπορεί να προκληθούν από ανασφάλιστο όχημα. Δεν αφορά στις Σωματικές Βλάβες. Μάλιστα, το ανώτατο όριο κάλυψης των Υλικών Ζημιών από ανασφάλιστο όχημα, διαφέρει από εταιρεία σε εταιρεία. 

 

Τελευταία νέα