• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Yπό σκληρή εποπτεία η εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων

1.884 Επισκέψεις στο άρθρο - Ημερομηνία δημοσίευσης: 3/3/2021

Στην δημιουργία Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων, για την εποπτεία και τον έλεγχο της τήρησης των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την εισαγωγή και πρώτη ταξινόμηση μεταχειρισμένων οχημάτων στη χώρα μας προχωρά το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.


Tην σύσταση μητρώου για τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα προωθεί υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με σκοπό να μπει ο επίλογος στις ψευδείς δηλώσεις. Τα ακριβή στοιχεία των οχημάτων θα κατατίθενται ηλεκτρονικά, γεγονός που, σύμφωνα με τους αρμόδιους, θα έχει ως αποτέλεσμα οι διαδικασίες εκτελωνισμού να γίνονται πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη αξιοπιστία.

Στο άρθρο 51 του νομοσχεδίου «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα - Μικροκινητικότητα - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» αναφέρεται:

«1. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών καταρτίζεται και τηρείται Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.), για την κεντρική εξ αποστάσεως εποπτεία και τον έλεγχο της τήρησης των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την εισαγωγή και πρώτη ταξινόμηση μεταχειρισμένων οχημάτων στη χώρα μας.

2. Στο Μ.Ε.Μ.Ο. καταχωρούνται υποχρεωτικά από τους εισαγωγείς μεταχειρισμένων οχημάτων για κάθε εισαγόμενο μεταχειρισμένο όχημα τα κάτωθι στοιχεία:
α. ο αριθμός πλαισίου του,
β. η κατηγορία του (μεταφοράς προσώπων M1, Μ2 και Μ3, μεταφοράς αγαθών N1, Ν2 και Ν3, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα 01, 02 και 03),
γ. ο κατασκευαστικός του οίκος,
δ. το μοντέλο, ο τύπος, η παραλλαγή και η έκδοσή του,
ε. ο κυβισμός του κινητήρα του,
στ. το μέγιστο μικτό βάρος του, αν πρόκειται για όχημα κατηγορίας Ν1, Ν2, Ν3, 01, 02 ή 02,
ζ. οι θέσεις καθημένων του, αν πρόκειται για όχημα κατηγορίας M1, Μ2 ή Μ3,
η. η εκ κατασκευής αντιρρυπαντική του τεχνολογία,
θ. οι συνδυασμένες και οι σταθμισμένες εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα,
ι. η ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας του στην αλλοδαπή,
κ. οι εκκρεμείς ανακλήσεις ασφαλείας αυτού.
Στο Μ.Ε.Μ.Ο. καταχωρούνται ψηφιοποιημένα αντίγραφα για το εισαγόμενο μεταχειρισμένο όχημα: (1) της βεβαίωσης του αντιπροσώπου και πληροφοριών εξοπλισμού στην περίπτωση κατά την οποία κατατίθενται υποχρεωτικά στο τελωνείο για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας του, (2) του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου στην αλλοδαπή, εφόσον το όχημα είχε καταστεί, σε προγενέστερο χρόνο, υπόχρεο για περιοδικό τεχνικό έλεγχο, σύμφωνα με τη συχνότητα ελέγχου του κράτους μέλους προηγούμενης κυκλοφορίας του, (3) του πιστοποιητικού συμμόρφωσής του, (4) του παραστατικού πώλησης από τον αλλοδαπό διανομέα, (5) της διαγεγραμμένης άδειας κυκλοφορίας του της αλλοδαπής, (6) του πιστοποιητικού ταξινόμησης.

3. Κάθε εισαγωγέας μεταχειρισμένου οχήματος καταχωρεί τα στοιχεία της παρ. 2 στο Μ.Ε.Μ.Ο. το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της κατάθεσης της αίτησης για έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

4. Η μη καταχώρηση, ή η εκπρόθεσμη καταχώρηση και η ανακριβής καταχώρηση στο Μ.Ε.Μ.Ο του μεταχειρισμένου οχήματος εντός της προβλεπόμενης στην παρ. 4 προθεσμίας, επιφέρει χρηματικό πρόστιμο το ύψος του οποίου κυμαίνεται από πεντακόσια (500,00) έως δύο χιλιάδες (2.000,00) ευρώ στον υπόχρεο προς καταχώρηση ανάλογα με την παράβαση.

5. Αρμόδια υπηρεσία για την τήρηση του Μ.Ε.Μ.Ο. ορίζεται η Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου, της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία ανά τρεις (3) μήνες από την έναρξη της λειτουργίας του διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους στις καταχωρήσεις αυτού, προκειμένου να επαληθεύει τη γνησιότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων από τους υπόχρεους».