mono-sto-autotriti

Χρησιμα - Φορολογικά - Ασφάλιστρα

Φορολογικά - Ασφάλιστρα

Τι καλύψεις προσφέρει η βασική ασφάλεια αυτοκινήτου που έχουν όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες; Ποια άλλα πακέτα ασφάλειας υπάρχουν; Τί θα πρέπει να γνωρίζετε όταν πουλήσετε το αυτοκίνητό σας; Τί ισχύει για τους νέους οδηγούς;

Η υποχρεωτική ασφάλιση των αυτοκινήτων νομοθετήθηκε από το 1976 με τον νόμο N.489/76 για όλα τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που θα συνάψετε με την ασφαλιστική εταιρεία που εσείς θα επιλέξετε θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά την Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων.

Αστική Ευθύνη προς τρίτους: Η αστική ευθύνη είναι υποχρεωτική κάλυψη για όλα τα οχήματα, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και αποτελεί την ελάχιστη βασική ασφάλεια αυτοκινήτου. Μέσω της αστικής ευθύνης αποζημιώνονται τα πρόσωπα ή τα αντικείμενα που έχουν πάθει ζημιά σε ένα ατύχημα που την ευθύνη έχει το αυτοκίνητο σου (βάσει του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας).
Η Αστική Ευθύνη προς τρίτους αναλύεται σε επιμέρους καλύψεις: Την κάλυψη των σωματικών βλαβών (Σ.Β), την κάλυψη των υλικών ζημιών (Υ.Ζ), την κάλυψη της αστικής ευθύνης του ιδιοκτήτη του σε περίπτωση κλοπής ή πυρκαγιάς και την κάλυψη σωματικών βλαβών επιβαινόντων.

Σωματικές βλάβες: 1.220.000 ευρώ (ανά άτομο). Με τον όρο αυτό εννοούμε ότι ο ασφαλιζόμενος καλύπτεται για σωματικές βλάβες (τραυματισμός ή θάνατος) που θα προξενήσει είτε σε πεζούς τρίτους, είτε σε επιβαίνοντες άλλου αυτοκινήτου. Περιλαμβάνεται και χρηματική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη.

Υλικές ζημιές: 1.220.000 ευρώ (ανά ατύχημα). Καλύπτεται ο ασφαλιζόμενος για όλες τις υλικές ζημιές που θα προξενήσει σε τρίτους συνεπεία πρόσκρουσης, ανατροπής ή εκτροπής του αυτοκινήτου του επί άλλων αυτοκινήτων, αντικειμένων ή ζώων. Τα πράγματα που μεταφέρονται με το ίδιο αυτοκίνητο εξαιρούνται της υποχρεωτικής ασφάλισης.

Αστική ευθύνη πυρκαγιάς: Καλύπτονται οι σωματικές βλάβες ή οι υλικές ζημιές, τις οποίες θα προκαλέσει το αυτοκίνητο σου σε περίπτωση πυρκαγιάς.
 
Αυτογνώμων αφαίρεση: Η ασφαλιστική κάλυψη της Αστικής Ευθύνης περιλαμβάνει και τις Σωματικές βλάβες (Σ.Β.) ή τις Υλικές Ζημιές (Υ.Ζ.), τις οποίες μπορεί να προξενήσει το ασφαλιζόμενο όχημα σε τρίτους, κατά τη διάρκεια της οδήγησής του από τον κλέφτη, που το έχει κλέψει ή το απέκτησε με χρήση βίας.
 
Επιβαίνοντες: Επίσης καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου για θάνατο ή σωματικές βλάβες έναντι των επιβατών του αυτοκινήτου. Δεν εξαιρούνται τα μέλη της οικογένειας του ασφαλιζόμενου, οδηγού ή κάθε άλλου προσώπου, του οποίου η αστική ευθύνη καλύπτεται ανεξάρτητα από δεσμούς συγγένειας και που επέβαιναν του υπασφαλισμένου αυτοκινήτου. Εξαιρείται από την κάλυψη η αστική ευθύνη έναντι προσώπων που συγκατατεθηκαν να μεταφερθούν με αυτοκίνητο, εφόσον ο ασφαλιστής αποδείξει ότι γνώριζαν ότι το αυτοκίνητο αφαιρέθηκε από τον νόμιμο κάτοχό του με αθέμιτα μέσα ή χρησιμοποιείται για εκτέλεση εγκληματικής πράξης. Αξιοσημείωτο είναι ότι το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο των Σ.Β. και Υ.Ζ. ισχύει για κάθε ατύχημα που θα συμβεί στη διάρκεια του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, δηλαδή με κάθε καταβολή αποζημίωσης λόγω ατυχήματος δεν μειώνεται το αντίστοιχο κεφάλαιο των σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών της αστικής ευθύνης.
 
Εκτός από την βασική ασφάλεια αυτοκινήτου υπάρχουν ακόμα 2 πακέτα το πυρός/κλοπής και η μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου.
 
Πυρός/Κλοπής περιλαμβάνει:
 
Πυρκαγιά του οχήματος
Καλύπτεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς του αυτοκινήτου που προέρχεται από πρόσκρουση, σύγκρουση, ανατροπή, εκτροπή, κατακρήμνιση, βραχυκύκλωμα, αυτόματη ανάφλεξη, κεραυνό, επισκευή σε συνεργείο, ηλεκτρολογείο, χώρο στάθμευσης κ.λπ. Επίσης περιλαμβάνει τις ζημιές του αυτοκινήτου από έκρηξή του. Αρκετές εταιρείες έχουν και κάλυψη από φυσικά φαινόμενα και χαλάζι.

Κλοπή (ολική) του οχήματος Καλύπτεται μόνο η ολική κλοπή του οχήματος και όχι τεμαχίων ή εξαρτημάτων αυτού στην πραγματική αξία του αυτοκινήτου κατά την ημέρα της κλοπής. Η εταιρεία υποχρεούνται να καταβάλει αποζημίωση μετά πάροδο 90 ημερών από την ημερομηνία που ο ασφαλιζόμενος θα υποβάλει μήνυση κατά αγνώστου στην οικία ενώ η Αστυνομική Αρχή θα δηλώσει στην εταιρεία την απώλεια. Ο ασφαλιζόμενος δεν δικαιούται αποζημίωση, αν το αυτοκίνητο βρεθεί προ της παρέλευσης 90 ημερών, ανέπαφο ή με υλικές ζημιές.

Κλοπή (μερική) του οχήματος Κάποιες εταιρείες καλύπτουν ηχοσυστήματα ή αντικείμενα που κλέβονται μέσα από το όχημα (τσάντες, κινητά, tablets κλπ.) Αποτελεί επέκταση της ολικής κλοπής του αυτοκινήτου και καλύπτει υλικές ζημιές και αφαίρεση τεμαχίων ή εξαρτημάτων του οχήματος μονίμως προσδεμένων στο σώμα του και απαραίτητων για την κίνηση και λειτουργία αυτού, που συνέβησαν κατά τη διάρκεια που το όχημα βρίσκεται στην κατοχή του κλέφτη.
 
Μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου περιλαμβάνει:

Ίδιες ζημιές του οχήματος
Με την συγκεκριμένη ασφάλεια καλύπτονται όλα τα παραπάνω όπως επίσης και  οι ζημιές που μπορεί να υποστεί το ασφαλισμένο όχημα αποκλειστικά από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ή κατακρήμνιση, είτε έχει ο ασφαλιζόμενος ευθύνη είτε όχι. Η κάλυψη ιδίων ζημιών προσφέρεται απαραιτήτως με κάποιο ποσό απαλλαγής και με ελάχιστο ποσό. Όσο χαμηλότερο είναι το ποσό της απαλλαγής τόσο υψηλότερες τιμές για ασφάλειες αυτοκινήτου θα βρεις.

Οι παραπάνω καλύψεις αποτελούν τις «κλασικές» καλύψεις όλων των ασφαλιστικών εταιρειών. Όμως ένα όχημα διατρέχει πολλούς κινδύνους που δεν μπορούν να τις καλύψουν οι παραπάνω καλύψεις όπως οι ζημιές που θα υποστεί από μια πλημμύρα, από την πτώση χαλαζιού, κατά τη διάρκεια μεταφοράς σε πλοίο κ.λπ. Γι' αυτόν το λόγο όλες οι εταιρείες παρέχουν και πολλών ειδών άλλες καλύψεις.
 
Σημαντικές πρόσθετες καλύψεις 
Οδική βοήθεια: Καλύπτεται η ρυμούλκηση του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, που θα προκληθεί από τρακάρισμα ή βλάβη.
Θραύση κρυστάλλων: Καλύπτεται για ακούσια είτε εκούσια ζημιά που μπορεί να προκύψει στα τζάμια του καινούριου αυτοκινήτου καθώς και τα έξοδα τοποθέτησης.
Νομική Προστασία: Η ασφαλιστική εταιρία σου δίνει την δυνατότητα να διεκδικήσεις τα έννομα συμφέροντα σου με την βοήθεια δικηγόρου.
Προσωπικό ατύχημα: Αν χτυπήσεις εσύ ή ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου, την ώρα που οδηγεί ή κατά την επιβίβαση και αποβίβαση από αυτό, τότε η ασφαλιστική εταιρία σας καλύπτει.
 
Δες αν έχεις ενεργή ασφάλεια αυτοκινήτου
Για να βρεις αν έχεις ασφάλεια αυτοκινήτου και σε ποια εταιρεία βάζοντας απλά την πινακίδα του οχήματος σου και το ΑΦΜ www.hic.gr/hic/  Αμέσως βλέπεις αν είναι ασφαλισμένο το αυτοκίνητο σου, σε ποια ασφαλιστική εταιρεία και πότε λήγει το συμβόλαιο σου. Το αυτοκίνητο σου πρέπει να είναι πάντα ασφαλισμένο ακόμα και αν το έχεις σε ακινησία, εκτός αν έχεις παραδώσει τις πινακίδες. Αν δεν το έχεις ασφαλίσει και σου τύχει ηλεκτρονικός ή φυσικός έλεγχος, τότε θα πληρώσεις πρόστιμο και ίσως έχεις και άλλες ποινικές κυρώσεις.
 
Χρήσιμες συμβουλές
Σε περίπτωση πώλησης δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη ασφαλιστηρίου συμβολαίου του υπό μεταβίβαση οχήματος. Θα πρέπει να πληροφορήσετε το νέο αγοραστή να ασφαλίσει το αυτοκίνητο με νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, μια και η ασφάλιση δεν μεταβιβάζεται. Εσείς τώρα αν δεν αγοράσετε νέο αυτοκίνητο θα πρέπει να δείξετε το ασφαλιστήριο κατά τον έλεγχο είτε εκτυπωμένο είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Αν όμως αγοράσετε νέο αυτοκίνητο, μπορείτε να το ασφαλίσετε στο παλαιό σας συμβόλαιο εφ' όσον εγγράφως ενημερώσετε την ασφαλιστική εταιρεία για τα νέα στοιχεία του αυτοκινήτου σας και για τις τυχόν νέες καλύψεις που θα θέλατε να περιλαμβάνει στο εξής το συμβόλαιό σας.
 
Στο αυτοκίνητό σας θα πρέπει πάντα να υπάρχει η βεβαίωση ασφάλισης και το ειδικό σήμα από τα οποία θα επιβεβαιώνεται η ασφάλιση του αυτοκινήτου όταν γίνεται έλεγχος από την Τροχαία ή σε περίπτωση ατυχήματος, γι' αυτό θα πρέπει έγκαιρα να προμηθεύεται τη βεβαίωση ασφάλισης και το ειδικό σήμα από την ασφαλιστική σας εταιρεία. Σε περίπτωση που θα προξενήσουν ατύχημα και στη συνέχεια αποδειχθεί ότι κατά την ώρα του ατυχήματος ήσασταν υπό την επήρεια αλκοόλ, τότε η ασφαλιστική σας εταιρεία αποζημιώνει τους τρίτους αλλά στη συνέχεια στρέφεται εναντίον σας και σύμφωνα με το νόμο, θα πάρει από εσάς τα χρήματα που πλήρωσε για την αποκατάσταση της ζημιάς που προξενείται.
 
Σε περίπτωση που το όχημά σας οδηγείται από άτομα ηλικίας κάτω των 23 ετών ή 25 ανάλογα με την ασφαλιστική  (η ηλικία υπολογίζεται από 01/01 του έτους γεννήσεως) ή με νέο δίπλωμα (να μην έχει συμπληρώσει 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του) θα πρέπει να ενημερώσετε την ασφαλιστική σας εταιρία και τα ασφάλιστρά σας θα επιβαρυνθούν έως 30%. Γιατί σε περίπτωση ατυχήματος του ασφαλισμένου οχήματος με οδηγό άτομο μικρότερο των 23 ετών ή με νέο δίπλωμα και χωρίς να έχετε ενημερώσει την εταιρεία σας για να καλυφθεί μόνο το συγκεκριμένο ατύχημα πρέπει να πληρωθεί επασφάλιστρο που μπορεί να φτάσει 60% (πρόστιμο) επί των ασφαλίστρων του συμβολαίου.
 
Bonus - Malus
Τα ασφάλιστρα του συμβολαίου αναπροσαρμόζονται μετά τη λήξη ενός 12μηνου συμβολαίου ασφάλισης στην ίδια ή σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία, σύμφωνα με καθορισμένη κλίμακα, με την οποία για κάθε χρόνο χωρίς ζημιά μπορεί να δοθεί  έκπτωση (BONUS) ενώ για κάθε ζημιά δίνεται επιβάρυνση (MALUS). Η έκπτωση που μπορεί να δοθεί στα ασφάλιστρα ποικίλει ανάλογα με το ιστορικό των ζημιών και την ασφαλιστική εταιρεία.