Ποια είναι τα δικαιολογητικά

16579 Επισκέψεις στο άρθρο

Για τα ΙΧ αυτοκίνητα, πρέπει οι ιδιοκτήτες να διαθέτουν τα ακόλουθα:
· ¶δεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο
· Ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης αυτού που φέρει το όχημα
· Κάρτα ελέγχου καυσαερίων, εφόσον είναι σε ισχύ
· Δελτίο τεχνικού ελέγχου (στην περίπτωση που το όχημα έχει ξαναπεράσει από έλεγχο σε οποιοδήποτε ΚΤΕΟ)
· Σε περίπτωση που στο όχημα έχουν τοποθετηθεί αντηλιακές μεμβράνες, θα πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό του εγκαταστάτη
· Σε περίπτωση που έχουν αφαιρεθεί από την Τροχαία οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας, πρέπει να προσκομιστεί φωτοτυπία επικυρωμένη της αδείας κυκλοφορίας, καθώς επίσης και η κλήση που επιδόθηκε στο όχημα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Tags: ΚΤΕΟ
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ