Στο service των 15.000 χλμ περισσότερο έμφαση δίνεται σε ελέγχους και επιμέρους ρυθμίσεις.

Το service των 15.000 χλμ.

42470 Επισκέψεις στο άρθρο

Τα συστήματα υγραερίου, αντίστοιχα με τους κινητήρες, πρέπει να υπόκεινται στη διαδικασία «μικρών» και «μεγάλων» service. Στο περιοδικό service που πρέπει να πραγματοποιείται ανά 15.000 χλμ. περίπου, η προγραμματισμένη συντήρηση περιλαμβάνει: 


• έλεγχο των σωληνώσεων για τυχόν διαρροές
• έλεγχο στο κύκλωμα ψύξης για διαρροή (έλεγχος στάθμης αντιψυκτικού)
• έλεγχο δεξαμενής
• ρύθμιση του υποβιβαστή πίεσης (πνεύμονα)
• έλεγχο ηλεκτρικών καλωδιώσεων της εγκατάστασης
• έλεγχο των μπέκ
• έλεγχο παραμέτρων ηλεκτρονικής μονάδας και διόρθωση αν
χρειαστεί
• έλεγχο στο σύστημα ανάφλεξης
• αντικατάσταση φίλτρου υγρής φάσης (ηλεκτροβαλβίδας)
• αντικατάσταση φίλτρου αέριας
φάσης 

Το κόστος αυτού του service είναι πολύ μικρό διότι τα ανταλλακτικά που πρέπει να αλλαχθούν είναι ελάχιστα. Ο εγκαταστάτης-συντηρητής, δίνει περισσότερη βαρύτητα σε ελέγχους και επιμέρους ρυθμίσεις και όχι σε αντικαταστάσεις μερών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ