Αρκετά φαινόμενα αυθαιρεσίας στιγματίζουν το προφίλ της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του αστυνομικού

73.815 Επισκέψεις στο άρθρο - Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/11/2012

Ο αστυνομικός οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντά του όπως ορίζουν το Σύνταγμα και οι νόμοι.

Βεβαιώνει χωρίς διακρίσεις τις παραβάσεις του νόμου, ενεργώντας με ευθυκρισία, ψυχραιμία και ευγένεια. Εξηγεί στον παραβάτη την παράβαση που διέπραξε, καθώς και τα δικαιώματά του κατά τρόπο σαφή αποφεύγοντας τις αντιδικίες και τις υπερβολές.

Ο αστυνομικός είναι υποχρεωμένος να δώσει τα στοιχεία του στον πολίτη αν ζητηθούν.

Χρησιμοποιεί τα κατά το δυνατόν ηπιότερα μέσα αποφεύγοντας κάθε περιττή ενόχληση, σκληρότητα ή αδικαιολόγητη φθορά ιδιοκτησίας.

Ο αστυνομικός έχει το δικαίωμα αν κρίνει αναγκαίο να προβεί σε έλεγχο του αυτοκινήτου και των προσωπικών αντικειμένων του οδηγού και των επιβατών.

Εφαρμόζει το νόμο με κοινωνική ευαισθησία και ουδέποτε υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια της διακριτικής ευχέρειας που του παρέχεται. Όταν επεμβαίνει υποχρεούται να δηλώνει την ιδιότητα, την ταυτότητα και την υπηρεσία του.

Χρησιμοποιεί όπλο μόνο όταν κινδυνεύει η ζωή του ή η ζωή κάποιου άλλου.

Σέβεται τον άνθρωπο που σταματά για έλεγχο ιδίως στις περιπτώσεις που πρόκειται για ανήλικους, άτομα με ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένους.