• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Χρησιμα - Φορολογικά - Ασφάλιστρα

Φορολογικά - Ασφάλιστρα


Ποιές είναι οι βασικές καλύψεις που έχουν όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες; Τί θα πρέπει να γνωρίζετε όταν πουλήσετε το αυτοκίνητό σας; Τί ισχύει για τους νέους οδηγούς και για όσους είναι κάτω των 23 ετών;

Η υποχρεωτική ασφάλιση των αυτοκινήτων νομοθετήθηκε από την 01/01/78 για όλα τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που θα συνάψετε με την ασφαλιστική εταιρεία που εσείς θα επιλέξετε θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά την Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων και ακόμη αν το επιθυμείτε εσείς μπορείτε να καλύψετε το όχημά σας και από άλλους παράγοντες όπως κλοπή, πυρκαγιά, νομική προστασία κ.ά.

Αστική Ευθύνη προς τρίτους
Αυτογνώμων αφαίρεση
Η ασφαλιστική κάλυψη της Αστικής Ευθύνης περιλαμβάνει και τις Σωματικές βλάβες (Σ.Β.) ή τις Υλικές Ζημιές (Υ.Ζ.), τις οποίες μπορεί να προξενήσει το ασφαλιζόμενο όχημα σε τρίτους, κατά τη διάρκεια της οδήγησής του από τον κλέφτη, που το έχει κλέψει ή το απέκτησε με χρήση βίας.

Επιβαίνοντες
Επίσης καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου για θάνατο ή σωματικές βλάβες έναντι των επιβατών του αυτοκινήτου. Δεν εξαιρούνται τα μέλη της οικογένειας του ασφαλιζόμενου, οδηγού ή κάθε άλλου προσώπου, του οποίου η αστική ευθύνη καλύπτεται ανεξάρτητα από δεσμούς συγγένειας και που επιβαίνουν του ασφαλιζόμενου αυτοκινήτου. Εξαιρείται από την κάλυψη η αστική ευθύνη έναντι προσώπων που συγκατατέθηκαν να μεταφερθούν με αυτοκίνητο, εφόσον ο ασφαλιστής αποδείξει ότι γνώριζαν ότι το αυτοκίνητο αφαιρέθηκε από τον νόμιμο κάτοχό του με αθέμιτα μέσα ή χρησιμοποιείται για εκτέλεση εγκληματικής πράξης. Αξιοσημείωτο είναι ότι το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο των Σ.Β. και Υ.Ζ. ισχύει για κάθε ατύχημα που θα συμβεί στη διάρκεια του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, δηλαδή με κάθε καταβολή αποζημίωσης λόγω ατυχήματος δεν μειώνεται το αντίστοιχο κεφάλαιο των σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών της αστικής ευθύνης.

Η Αστική Ευθύνη προς τρίτους αναλύεται σε τέσσερις επιμέρους καλύψεις: Την κάλυψη των σωματικών βλαβών (Σ.Β), την κάλυψη των υλικών ζημιών (Υ.Ζ), την κάλυψη της αστικής ευθύνης του ιδιοκτήτη του σε περίπτωση κλοπής και την κάλυψη σωματικών βλαβών επιβαινόντων.

Σωματικές βλάβες
Με τον όρο αυτό εννοούμε ότι ο ασφαλιζόμενος καλύπτεται για σωματικές βλάβες (τραυματισμός ή θάνατος) που θα προξενήσει είτε σε πεζούς τρίτους, είτε σε επιβαίνοντες άλλου αυτοκινήτου. Περιλαμβάνεται και χρηματική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη.

Υλικές ζημιές
Καλύπτεται ο ασφαλιζόμενος για όλες τις υλικές ζημιές που θα προξενήσει σε τρίτους συνεπεία πρόσκρουσης, ανατροπής ή εκτροπής του αυτοκινήτου του επί άλλων αυτοκινήτων, αντικειμένων ή ζώων. Τα πράγματα που μεταφέρονται με το ίδιο αυτοκίνητο εξαιρούνται της υποχρεωτικής ασφάλισης.

Συμπληρωματικές καλύψεις
Πυρκαγιά του οχήματος

Καλύπτεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς του αυτοκινήτου που προέρχεται από πρόσκρουση, σύγκρουση, ανατροπή, εκτροπή, κατακρήμνιση, βραχυκύκλωμα, αυτόματη ανάφλεξη, κεραυνό, επισκευή σε συνεργείο, ηλεκτρολογείο, χώρο στάθμευσης κ.λπ. Επίσης περιλαμβάνει τις ζημιές του αυτοκινήτου από έκρηξή του.

Κλοπή (Ολική) του οχήματος
Καλύπτεται μόνο η ολική κλοπή του οχήματος και όχι τεμαχίων ή εξαρτημάτων αυτού στην πραγματική αξία του αυτοκινήτου κατά την ημέρα της κλοπής. Η εταιρεία υποχρεούνται να καταβάλει αποζημίωση μετά πάροδο 90 ημερών από την ημερομηνία που ο ασφαλιζόμενος θα υποβάλει μήνυση κατά αγνώστου στην οικία Αστυνομική Αρχή και δηλώσει στην εταιρεία την απώλεια. Ο ασφαλιζόμενος δεν δικαιούται αποζημίωση, αν το αυτοκίνητο βρεθεί προ της παρέλευσης 90 ημερών, ανέπαφο ή με υλικές ζημιές.

Κλοπή (Μερική) του οχήματος
Η μερική κλοπή του οχήματος δεν είναι αυτόνομη κάλυψη. Αποτελεί επέκταση της ολικής κλοπής του αυτοκινήτου και καλύπτει υλικές ζημιές και αφαίρεση τεμαχίων ή εξαρτημάτων του οχήματος μονίμως προσδεμένων στο σώμα του και απαραίτητων για την κίνηση και λειτουργία αυτού, που συνέβησαν κατά τη διάρκεια που το όχημα βρισκόταν στην κατοχή του κλέφτη.

Ιδιες ζημιές του οχήματος (Μεικτή)
Με την προσθήκη καλύπτονται οι ζημιές που μπορεί να υποστεί το ασφαλιζόμενο όχημα αποκλειστικά από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ή κατακρήμνιση, είτε έχει ο ασφαλιζόμενος ευθύνη είτε όχι. Η κάλυψη ιδίων ζημιών προσφέρεται απαραιτήτως με κάποιο ποσό απαλλαγής και με ελάχιστο ποσο. Οι παραπάνω καλύψεις αποτελούν τις "κλασικές" καλύψεις όλων των ασφαλιστικών εταιρειών. Ομως ένα όχημα διατρέχει πολλούς κινδύνους που δεν μπορούν να τις καλύψουν οι παραπάνω καλύψεις όπως οι ζημιές που θα υποστεί από μια πλημμύρα, από την πτώση χαλαζιού, κατά τη διάρκεια μεταφοράς σε πλοίο κ.λπ. Γι' αυτόν το λόγο όλες οι εταιρείες παρέχουν και πολλών ειδών άλλες καλύψεις.

Χρήσιμες συμβουλές
Σε περίπτωση πώλησης δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη ασφαλιστηρίου συμβολαίου του ύπο μεταβίβαση οχήματος. Θα πρέπει να πληροφορήσετε το νέο αγοραστή να ασφαλίσει το αυτοκίνητο με νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, μια και η ασφάλιση δεν μεταβιβάζεται. Εσείς τώρα αν δεν αγοράσετε νέο αυτοκίνητο θα πρέπει να επιστρέψετε τη βεβαίωση ασφάλισης και το ειδικό σήμα στην ασφαλιστική σας εταιρεία και εγγράφως να ζητήσετε την ακύρωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας, καθώς και την επιστροφή των τυχών μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων. Αν όμως αγοράσετε νέο αυτοκίνητο, μπορείτε να το ασφαλίσετε στο παλαιό σας συμβόλαιο εφ' όσον εγγράφως ενημερώσετε την ασφαλιστική εταιρεία για τα νέα στοιχεία του αυτοκινήτου σας και για τις τυχόν νέες καλύψεις που θα θέλατε να περιλαμβάνει στο εξής το συμβόλαιό σας.
Στο αυτοκίνητό σας θα πρέπει πρέπει πάντα να υπάρχει η βεβαίωση ασφάλισης και το ειδικό σήμα από τα οποία θα επιβεβαιώνεται η ασφάλιση του αυτοκινήτου όταν γίνεται έλεγχος από την Τροχαία ή σε περίπτωση ατυχήματος, γι' αυτό θα πρέπει έγκαιρα να προμηθεύεστε τη βεβαίωση ασφάλισης και το ειδικό σήμα από την ασφαλιστική σας εταιρεία.
Σε περίπτωση που θα προξενήσετε ατύχημα και στη συνέχεια αποδειχθεί ότι κατά την ώρα του ατυχήματος ήσασταν υπό την επήρεια αλκοόλ, τότε η ασφαλιστική σας εταιρεία αποζημιώνει τους τρίτους αλλά στη συνέχεια στρέφεται εναντίον σας και σύμφωνα με το νόμο, θα πάρει από εσάς τα χρήματα που πλήρωσε για την αποκατάσταση της ζημιάς που προξενήσατε.
Σε περίπτωση που το όχημά σας οδηγείται από άτομα ηλικίας κάτω των 23 ετών (η ηλικία υπολογίζεται από 01/01 του έτους γεννήσεως) ή με νέο δίπλωμα (να μην έχει συμπληρώσει 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του) θα πρέπει να ενημερώσετε την ασφαλιστική σας εταιρεία και τα ασφάλιστρά σας θα επιβαρυνθούν με 30%. Γιατί σε περίπτωση ατυχήματος του ασφαλισμένου οχήματος με οδηγό άτομο μικρότερο των 23 ετών ή με νέο δίπλωμα και χωρίς να έχετε ενημερώσει την εταιρεία σας για να καλυφθεί μόνο το συγκεκριμένο ατύχημα πρέπει να πληρωθεί επασφάλιστρο 60% (πρόστιμο) επί των ασφαλίστρων του συμβολαίου.

Bonus - Malus
Τα ασφάλιστρα του συμβολαίου αναπροσαρμόζονται μετά τη λήξη "αδιαιρέτου και συνεχούς" 12μηνου ασφάλισης στην ίδια ή σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία, σύμφωνα με καθορισμένη κλίμακα, με την οποία για κάθε χρόνο χωρίς ζημιά δίνεται έκπτωση 10% (BONUS) ενώ για κάθε ζημιά δίνεται επιβάρυνση 20% (MALUS). Η μεγαλύτερη έκπτωση που μπορεί να δοθεί στα ασφάλιστρα είναι 50%, ενώ η μεγαλύτερη επιβάρυνση στα ασφάλιστρα είναι 100%.