ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Υποχρέωση στο περιβάλλον που ζούμε

AUTOVISION SAKAR
Α. ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΟΣ - Κ. ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΟΣ Ο.Ε.

Περίπου 80 χιλιάδες αυτοκίνητα οδηγούνται στην πρέσα της ανακύκλωσης κάθε χρόνο σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παρέχει η ΕΔΟΕ, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την προστασία του περιβάλλοντος. Τι όμως πρέπει να ξέρουμε αν θέλουμε να οδηγήσουμε το αυτοκίνητό μας στην πρέσα;

  1. Ο επίσημος φορέας της χώρας μας, όπως προαναφέραμε είναι η ΕΔΟΕ (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος). Σκοπός της Εταιρείας είναι η οργάνωση και λειτουργία του μοναδικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων, δηλαδή οργάνωσης των εργασιών συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης και επεξεργασίας των Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (οτκζ).
  2. Τα οχήματα που συμπεριλαμβάνονται στους σκοπούς της εναλλακτικής διαχείρισης του συστήματος είναι όλα τα επιβατηγά και τα μικρά φορτηγά έως μικτού βάρους 3,5 τόνων.
  3. Για τη νόμιμη απόσυρση του οχήματος η διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί είναι η εξής. Παράδοση του οχήματος σε συμβεβλημένο κέντρο, προσκόμιση απαραίτητων δικαιολογητικών και εξόφληση τυχών οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας.
  4. Το όχημα πρέπει να παραδοθεί έως τις 20 Δεκεμβρίου κάθε έτους.
  5. Η παράδοση γίνεται σε οποιοδήποτε κέντρο Εναλλακτικής Διαχείρισης με το σήμα της ΕΔΟΕ.
  6. Η παράδοση του οχήματος αποτελεί νομική υποχρέωση κάθε τελικού χρήστη.
  7. Η παράδοση του οχήματος γίνεται δωρεάν.
 
Βεβαίωση παραλαβής – Πιστοποιητικό καταστροφής
Με την παράδοση του αυτοκινήτου δίδεται η βεβαίωση παραλαβής. Οκτώ μέρες μετά θα αποσταλεί ταχυδρομικώς το πιστοποιητικό καταστροφής, το οποίο αποτελεί το μόνο νόμιμο έγγραφο για την αποταξινόμηση του αυτοκινήτου (οριστική παράδοση πινακίδων του αυτοκινήτου).
Τα νομιμοποιητικά έγγραφα του αυτοκινήτου (άδεια, πινακίδες) παραδίδονται στο κέντρο (συλλογής ή επεξεργασίας), ενώ μετά την έκδοση του πιστοποιητικού καταστροφής, τα νομιμοποιητικά έγγραφα παραδίδονται από το κέντρο στις αρμόδιες αρχές.

Προσοχή
Μεγάλη προσοχή χρειάζεται στη βεβαίωση παραλαβής και στο πιστοποιητικό καταστροφής του οχήματος, καθώς θα πρέπει να υπάρχουν τα στοιχεία της ΕΔΟΕ και του κέντρου παράδοσης του οχήματος. Στο πιστοποιητικό καταστροφής θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχει πρωτότυπη σφραγίδα της ΕΔΟΕ και υπογραφή εκπροσώπου του κέντρου επεξεργασίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, πρέπει να επικοινωνήσουμε άμεσα με την ΕΔΟΕ (Θερμοπυλών 6, Χαλάνδρι 15233, 210-6899039, 210-6812620)
 
Σε ότι αφορά τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτά είναι: η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, οι πινακίδες και η αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο του παραδίδοντος. Σε περίπτωση που το όχημα δεν παραδοθεί από το νόμιμο ιδιοκτήτη του, χρειάζεται θεωρημένη εξουσιοδότηση αυτού, σε όποιον μεταφέρει το όχημα.
 
Αν πρόκειται για διαγραφή εταιρικών οχημάτων (Ομόρρυθμων, ετερορρύθμων ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης) θα χρειαστεί επιπλέον, φωτοτυπία του καταστατικού της εταιρίας, υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από δημόσια αρχή (για τη διαγραφή του οχήματος σε περίπτωση φορτηγού), όπως και βιβλίο μεταβολών σε περίπτωση φορτηγού, ταξί ή λεωφορείου.
Για τις ανώνυμες εταιρείες απαιτούνται επιπλέον φωτοτυπία ΦΕΚ εκπροσώπησης, φωτοτυπία ΦΕΚ σύστασης, απόσπασμα πρακτικού διοικητικού συμβουλίου περί απόφασης οριστικής διαγραφής του οχήματος, υπεύθυνη δήλωση εκπρόσωπου επικυρωμένη από δημόσια αρχή, για τη διαγραφή του οχήματος σε περίπτωση φορτηγού και βιβλίο μεταβολών σε περίπτωση φορτηγού, ταξί ή λεωφορείου. 
 
Περιπτώσεις & δικαιολογητικά
Απώλεια οχήματος
Σε περίπτωση απώλειας οχήματος δεν είναι δυνατόν να εκδοθεί πιστοποιητικό καταστροφής από την εξουσιοδοτημένη μονάδα επεξεργασίας της ΕΔΟΕ. Θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του οχήματος να απευθυνθεί στη Διεύθυνση Μεταφορών της Νομαρχίας της περιοχής όπου ταξινομήθηκε το αυτοκίνητο.
 
Απώλεια αδείας κυκλοφορίας
Σε αυτήν την περίπτωση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να αποταξινομηθεί το αυτοκίνητο, είναι μία υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 και δήλωση απώλειας από την αστυνομική αρχή. Το όχημα παραλαμβάνεται από την εταιρεία και εκδίδεται πιστοποιητικό καταστροφής για την οριστική διαγραφή του.
 
Απώλεια πινακίδας
Ομοίως, σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 και δήλωση απώλειας από την αστυνομική αρχή. Χρειάζεται να απευθυνθούμε και στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών της Νομαρχίας που ταξινομήθηκε το αυτοκίνητο.
 
Θανάτου ιδιοκτήτη
Για την περίπτωση αυτή απαιτείται αποδοχή κληρονομιάς, αλλαγή αδείας κυκλοφορίας και αποδεικτικό πληρωμής εφορίας. Στη συνέχεια, το όχημα παραλαμβάνεται από την αρμόδια εταιρείας της ΕΔΟΕ και εκδίδεται πιστοποιητικό καταστροφής.
 
Παρακράτηση κυριότητας
Πρέπει να γίνει άρση της παρακράτησης κυριότητας και στη συνέχεια να παραληφθεί από το αντίστοιχο κέντρο αποταξινόμησης για να εκδοθεί πιστοποιητικό καταστροφής. Πολλοί ιδιοκτήτες θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να εξουσιοδοτήσουν έναν μόνο ιδιοκτήτη, έτσι ώστε να παραληφθεί το όχημα και να εκδοθεί πιστοποιητικό καταστροφής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ