H Imperial Insurance είναι μία από τις πιο επιτυχημένες εταιρίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης (Μεσίτης Ασφαλίσεων) με εμπειρία που ξεπερνά τα 50 χρόνια.

H Imperial Insurance είναι μία από τις πιο επιτυχημένες εταιρίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης (Μεσίτης Ασφαλίσεων) με εμπειρία που ξεπερνά τα 50 χρόνια.

Imperial Insurance: Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης. Μία πολύτιμη κάλυψη

2931 Επισκέψεις στο άρθρο - Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/9/2022

Η κάλυψη αστικής επαγγελματικής ευθύνης είναι ένα πολύτιμο και απαραίτητο εργαλείο για κάθε επαγγελματία. Η Imperial Insurance θα σας βοηθήσει να θωρακίσετε τη δραστηριότητα σας σε περίπτωση κάποιου λάθους ή παράλειψης, καλύπτοντας παράλληλα τους συνεργάτες και υπαλλήλους σας.

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ
GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ

Η Imperial Insurance Μεσίτες Ασφαλίσεων είναι μία από τις πιο επιτυχημένες εταιρίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με εμπειρία και εξειδίκευση στην διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων που ξεπερνά τα 50 χρόνια.
Η Ιmperial συνεργαζόμενη με τις πιο φερέγγυες ασφαλιστικές εταιρίες που λειτουργούν στην Ελλάδα και το εξωτερικό μπορεί να προσφέρει στους πελάτες της τα πιο ανταγωνιστικά ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες για την διασφάλιση της επαγγελματικής τους ευθύνης παρέχοντας πλήρη υποστήριξη και ανάλυση των αναγκών σας.

Είναι σύνηθες το φαινόμενο, ένας επαγγελματίας στο πλαίσιο της άσκησης του επαγγέλματος του να ζημιώσει κάποιον τρίτο, εξαιτίας λαθών ή παραλείψεων που μπορούν να συμβούν και από τους πλέον ευσυνείδητους επαγγελματίες. Πόσες φορές έχουμε ακούσει για παράδειγμα για ιατρικά ή μηχανικά λάθη, παραλείψεις ή πράξεις που ζημίωσαν τρίτους και τα οποία οδήγησαν σε δικαστήρια και στη συνέχεια σε καταβολή μεγάλων αποζημιώσεων.Η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης αποτελεί σήμερα πάγια πρακτική σε όλες τις προηγμένες χώρες του κόσμου και ζητείται ως αναγκαίο στοιχείο πλέον από πάρα πολλές εταιρείες ως ένα δείγμα ποιότητας και φερεγγυότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών των συνεργατών τους είτε αφορά συνεργαζόμενους ελεύθερους επαγγελματίες , subcontractors/ υπεργολάβους ή επιχειρήσεις . Επίσης στην σύγχρονη εποχή υφίστανται όλο και περισσότερα επαγγέλματα τα οποία για την άδεια εκτέλεσής τους υπάρχει η υποχρέωση προσκόμισης σύμβασης ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης.


Για να μην κινδυνέψει λοιπόν η προσωπική και εταιρικής σας περιουσία, αλλά και για να έχετε την δυνατότητα να αποζημιώσετε τους πελάτες σας και παράλληλα να εξασφαλίσετε την βιωσιμότητα της επιχείρησής σας, τότε θα πρέπει να προνοήσετε και να καλυφθείτε με ένα συμβόλαιο επαγγελματικής αστικής ευθύνης.

Στην ουσία, η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης αφορά την νομική και οικονομική κάλυψη από Ασφαλιστική εταιρεία των αξιώσεων Εργοδότη ή Τρίτου που προβάλλονται εις βάρος του παρέχοντος υπηρεσίες για ενδεχόμενη ζημία από λάθος ή παράλειψη του στην εφαρμογή της νομοθεσίας και των ισχυόντων κανόνων που διέπουν την επαγγελματική του δραστηριότητα.

Κοινοποίησέ το »

Τι καλύπτει η ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης;

Στην ασφαλιστική αγορά θα βρείτε πολλά προγράμματα που διαφοροποιούνται ως προς τις καλύψεις. Διαμορφώνοντας ένα συμβόλαιο επαγγελματικής αστικής ευθύνης θα καλυφθείτε για το θάνατο, την σωματική βλάβη, τις υλικές αλλά και οικονομικές ζημιές που ίσως να προκαλέσετε σε τρίτους εξ’ αιτίας αμέλειας, λάθους ή παράλειψης, στα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλματός σας. Ως τρίτοι αναγνωρίζονται οι πελάτες σας, όπως επίσης και οι συνεργάτες, εργοδότες, υπεργολάβοι και τρίτα πρόσωπα.  

Ενδεικτικά μπορούν να καλυφθούν από ένα Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης τα ακόλουθα :
Έξοδα διερεύνησης και εξακρίβωσης του συμβάντος καθώς και δικαστικά έξοδα σε σχέση με αξιώσεις αποζημίωσης, που δεν μπορούν να διευθετηθούν με εξώδικο συμβιβασμό όταν ο ασφαλισμένος κατηγορείται για οικονομική ζημία που προκάλεσε από ενδεχόμενο λάθος ή παράλειψή του.

 • Χρηματική αποζημίωση για άμεση ή έμμεση οικονομική ζημία Εργοδότη ή Τρίτου.
 • Χρηματική αποζημίωση για Σωματικές Βλάβες ή και Θάνατο.
 • Απώλεια Εγγράφων
 • Δυσφήμιση Εταιρείας
 • Απιστία Υπαλλήλων

Για ποιες ειδικότητες υφίστανται ασφαλιστικές λύσεις

Οι ασφαλιστικές καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα επαγγελματιών όπως γιατρούς, δικηγόρους, λογιστές, εταιρίες παραγωγής τροφίμων, τεχνικούς ασφαλείας, IT consultants , διαμεσολαβητές ,tour operators, ΚΤΕΟ κ.α.

Τι είναι η Γενική Αστική Ευθύνη

Η ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης είναι απαραίτητη και  αφορά κάθε επιχείρηση που θέλει να διαφυλάξει τη βιωσιμότητά της  προκειμένου να ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε χρηματική αποζημίωση κληθεί να πληρώσει εξαιτίας ενός ατυχήματος που τυχόν συμβεί στους χώρους της ή από τη δραστηριότητά της.

Ποιες καλύψεις έχουν τα συμβόλαια:

 • Γενική Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία του χώρου
 • Αστική Ευθύνη από χρήση εσωτερικών μεταφορικών μέσων
 • Τροφική Δηλητηρίαση
 • Αστική Ευθύνη Εργοδότη
 • Προσωπική Αστική Ευθύνη του Ασφαλισμένου
 • Αστική Ευθύνη για τυχαία και αιφνίδια μόλυνση
 • Αστική Ευθύνη κατά τη διάρκεια φορτοεκφορτώσεων εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης
 • Αστική Ευθύνη από τη χρήση ανελκυστήρων (προσωπικού και φορτίου) και ανυψωτικών μηχανημάτων
 • Πτώση φωτεινών επιγραφών
 • Αστική Ευθύνη Συνεπεία Διάρρηξης/Διαρροής Σωληνώσεων
 • Αστική Ευθύνη Συνεπεία Πυρκαγιάς, Έκρηξης, Βραχυκυκλώματος

Τι ισχύει με τις αξιώσεις εκατομμυρίων;

Ένας από τους λόγους που πολλές επιχειρήσεις θέτουν σαν προϋπόθεση για τη συνεργασία την ύπαρξη ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής ευθύνης, είναι γιατί έτσι θα είναι πλήρως καλυμμένοι έναντι απαιτήσεων τρίτων. Οι  αξιώσεις αυτές μπορεί να κυμαίνονται από μερικές χιλιάδες μέχρι και εκατομμύρια ευρώ. 

Τι ισχύει με τις δικηγορικές αμοιβές και έξοδα;

Και αυτά προβλέπονται στα συμβόλαια αστικής επαγγελματικής ευθύνης καλύπτοντας μέχρι ένα συγκεκριμένο ποσό για τα έξοδα αυτά. Αναφορικά, η  Imperial μπορεί να σας ενημερώσει για το τι ακριβώς αναφέρεται στο συμβόλαιό σας και αν προϋποθέτει την ενημέρωση της ασφαλιστικής ή την συμμετοχή της στο συνήγορο που θα επιλέξετε.

Μην ξεχνάτε ότι,

Σημαντική παράμετρος του συμβολαίου σας που επηρεάζει και την τιμολόγησή του είναι τα όρια κάλυψης του ασφαλιστηρίου επαγγελματικής ευθύνης, δηλαδή το ποσό ανά συμβάν και ανά έτος μέχρι το οποίο καλύπτεστε ασφαλιστικά αν χρειαστεί να αποζημιώσετε κάποιον τρίτο για τη βλάβη που του προκαλέσατε.

Στην επίσημη ιστοσελίδα της Imperial Insurance, μπορείτε να στείλετε τις ερωτήσεις σας ή να ζητήσετε προσφορά από έναν ασφαλιστικό σύμβουλο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

προϊόντα - υπηρεσίες αυτοκινήτου - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

 • ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ

  ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ

  H Υδρόγειος Ασφαλιστική διαθέτει μακρά τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην ασφάλιση οχημάτων και παρέχει μία ολοκληρωμένη σειρά προγραμμάτων ασφάλισης για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, ειδικά σχεδιασμένων να καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες των καταναλωτών.
   2109477200 Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ
 • GROUPAMA

  GROUPAMA

  Με σημαντική παρουσία στην ελληνική αγορά εδώ και πάνω από 85 χρόνια – καθώς λειτουργεί αδιάκοπα από το 1928 – και όνομα αναγνωρισμένο για την αξιοπιστία των υπηρεσιών της, η Groupama Ασφαλιστική συγκαταλέγεται ανάμεσα στις «σταθερές αξίες» της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.
  Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ
 • IMPERIAL INSURANCE

  IMPERIAL INSURANCE

  Η Imperial Insurance είναι μία από τις πιο επιτυχημένες εταιρίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με εμπειρία που ξεπερνά τα 50 χρόνια. Προσφέρει στους πελάτες της τα πιο ανταγωνιστικά ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες, συνεργαζόμενη με τις καλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες που λειτουργούν στην Ελλάδα.
   2109426 355 Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ